Εγγραφή στον Οδοντιατρικό Σύλλογο

10/10/2018 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η εγγραφή προαπαιτεί:

Α) την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος από την Διεύθυνση Υγείας της Νομαρχίας που έχει δηλωθεί στην αίτηση, στην περιφέρεια της οποίας θα ασκηθεί το επάγγελμα.

Β) την αποστολή της άδειας στον οικείο Οδοντιατρικό Σύλλογο. Την ειδοποίηση εκ μέρους της Διεύθυνσης Υγείας για την παραλαβή της Άδειας (η παραλαβή της άδειας θα γίνεται από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο με ταυτόχρονη εγγραφή σε αυτόν και εντός χρονικού διαστήματος δύο μηνών το αργότεροαπό την έκδοσή της). Την υπογραφή της σχετικής απόδειξης παραλαβής.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής υποβάλλονται:

  1. Αντίγραφο του πτυχίου (ή φωτοτυπία επικυρωμένη). Προκειμένου περί πτυχιούχων εξωτερικού προερχομένων από κράτη μη μέλη της Ε.Ε., βεβαίωση ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αναγνώρισης του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ καθώς και επίσημη μετάφραση του πτυχίου. Προκειμένου περί πτυχιούχων εξωτερικού προερχομένων από κράτη μέλη της Ε.Ε., επίσημη μετάφραση του επαγγελματικού τίτλου.
  2. Απόδειξη προεγγραφής στο ΤΣΑΥ ( Πληροφορίες: Αντιπροσωπεία ΤΣΑΥ Τρικάλων, Βύρωνος 17, τηλ 24310-77694)
  3. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες
  4. Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν υπάγεστε στις περιπτώσεις των άρθρων 5,6 και 7 του Α.Ν. 1565/39
  5. Καταβολή δικαιώματος εγγραφής ( για το έτος 2010 είναι 80,00€ συν 1,2% για χαρτόσημο) και ετήσιας συνδρομής (για το έτος 2010 είναι 110€ συν 1,2% για χαρτόσημο).
  6. Συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1026/80. ( Έντυπο χορηγείται από τον Σύλλογο).
  7. Αίτηση εγγραφής στον Οδοντιατρικό Σύλλογο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Με την ευκαιρία πληροφορούμε ότι:

1.Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Ν.1026/80 απαγορεύεται η άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος από οδοντίατρο πριν από την εγγραφή του στην δύναμη του Συλλόγου της περιφέρειας του.

2.Τα παραπάνω ισχύουν για τους Έλληνες, τους ομογενείς και τους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης .Οι αλλοδαποί θα πρέπει να απευθύνονται στο σύλλογο.

Επικοινωνία