Ασφάλιση

01/01/2008 ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Με την απόφαση 601/2008 το ΔΣ του ΤΣΑΥ οι υγειονομικοί θα μπορούν πλέον να ασφαλίζονται στο ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ) για μια διετία χωρίς να είναι απαραίτητο να αποδεικνύουν άσκηση επαγγέλματος, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ), εφ’ όσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις.

  1. να έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  2. να μην έχουν τραπεί σε άλλο επάγγελμα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Υποβολή Αίτησης στο Ταμείο

Πρωτόκολλο αίτησης για έναρξη ειδικότητας από το Υπουργείο Υγείας (αυτό αφορά τους γιατρούς)

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν τραπεί σε άλλο επάγγελμα

Όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά πρώτης εγγραφής στο Ταμείο Πτυχίο, Αστυνομική Ταυτότητα, Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, βεβαίωση εγγραφής στο σύλλογο

Η ασφάλιση αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης - η οποία είναι αμετάκλητη - και δεν είναι δυνατόν να υπερβεί τα 2 έτη, Για τους γιατρούς (μόνο) ο χρόνος ασφάλισης θα επεκτείνεται και στα τυχόν μεσοδιαστήματα που προβλέπονται μέχρι την τοποθέτησής τους για τη λήψη κύριας ειδικότητας.

Ο ασφαλισμένος θα καταβάλει τις εισφορές του ελευθέρως ασκούντος το επάγγελμα υγειονομικού κάτω πενταετίας. Θα πρέπει επίσης ο υγειονομικός να υποβάλλει κάθε χρόνο αντίγραφο του εκκαθαριστικού της εφορίας ή αντίγραφο τα δήλωσης του φόρου εισοδήματος του προηγούμενου έτους και υπεύθυνη δήλωση για το τρέχον έτος με την οποία να δηλώνει ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι όροι ασφάλισης τους, ότι δηλαδή δεν έχει στραφεί σε άλλο επάγγελμα.

Περισσότερα για την ασφάλιση στην ιστοδελίδα του ΤΣΑΥ

Επικοινωνία